Allmänna villkor

1. Parter, avtal etc.

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna Villkor") gäller för avtal (nedan kallat "Avtalet") om City Gross Matkasse (nedan kallad "Matkassen") och/eller varor som tillhandahålls på www.citygross.se (nedan kallad "Hemsidan") samt lojalitetsprogrammet City Gross Prio. För avtal avseende Matkassen och Hemsidan är avtalet mellan City Gross Sverige AB, org. nr 556597-2451 och dig som beviljats prenumeration på Matkassen och/eller beställt Varor (nedan kallad ”Kunden”). Som Kund blir du dessutom automatiskt medlem i City Gross Prio, vilket tillhandahålls av City Gross Sverige AB, org. Nr. 556597-2451. City Gross Sverige AB benämns nedan tillsammans ”City Gross”.

1.2 Med "Matvaror" avses i dessa Allmänna Villkor varor som Kunden beställer via Hemsidan för leverans tillsammans med eller separat från Matkassar.

1.3 Med "Matkassar" avses i dessa Allmänna Villkor Matkassar.

2. Allmänna bestämmelser

2.1 Behandling av personuppgifter

För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med dessa Allmänna Villkor kommer City Gross att behandla dina personuppgifter. För mer information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till denna behandling, se vår integritetspolicy på citygross.se.

2.2 Giltighetstid, ändringar och överlåtelser

2.2.1 Avtalet och de Allmänna Villkoren för City Gross Prio och Produkterna gäller tillsvidare.

2.2.2 City Gross äger rätt att ändra de Allmänna Villkoren utan Kundens föregående godkännande. Ändringar enligt denna punkt träder i kraft när sådana ändringar publicerats på City Gross hemsida.

2.2.3 City Gross äger rätt att överlåta Avtalet och de Allmänna villkoren till annat bolag inom City Gross-koncernen utan Kundens godkännande. Överlåtelse enligt denna punkt träder i kraft när sådan överlåtelse publicerats på City Gross hemsida.

2.2.4 Dessa Allmänna Villkor finns enkelt och tydligt att tillgå på City Gross hemsida. Kunden rekommenderas att hålla sig underrättad om eventuella villkorsändringar och överlåtelser genom att regelbundet besöka https://www.citygross.se/kundservice/allmanna-villkor.

2.3 Uppsägning av Avtalet

City Gross äger rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. City Gross äger vidare rätt att utan föregående meddelande säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden bryter mot väsentliga bestämmelser i Avtalet eller om förmånsgrundande inköp inte registrerats under 24 på varandra följande månader.

2.4 Tillämplig lag

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

3. Specifika bestämmelser för City Gross Prio

3.1 Allmänt

City Gross Prio används för Kundens utnyttjande av City Gross lojalitetsprogram. Frågor gällande Prio besvaras av City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: kundservice@citygross.se. Utförligare information om Prio och självscanningssystemet finns på Hemsidan och i butikens kundtjänst.

3.2 Ansökan

Medlemskap i City Gross Prio utfärdas i samband med att medlemskap tecknas i aktuell City Gross butik, efter ansökan via sms tjänst alternativt att Kunden skapar ett konto via City Gross App eller på City Gross hemsida. City Gross Prio beviljas automatiskt om Kunden beviljas prenumeration på Matkasse eller vid beställning av Varor i enlighet med punkt 4.2.1 nedan. City Gross Prio beviljas endast för fysisk person över 18 år. City Gross Prio är personligt och får endast användas av Kunden för inköp till Kundens hushåll.

3.3 Användning av City Gross Prio

City Gross Prio används för registrering i kassan i samband med köp och för att erhålla de förmåner (nedan kallade "Förmåner") vilka från tid till annan erbjuds Kunden. För rätt till Förmån måste registrering i kassan ske i direkt anslutning till köp. Kund har inte rätt att i efterhand registrera och utnyttja Förmåner.

3.4 Förlustanmälan

Förlust av fysiska kort för utnyttjande av City Gross Prio ska snarast möjligt anmälas till City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: kundservice@citygross.se.

3.5 Adressändring

Kund med utlandsadress ska snarast underrätta City Gross om ändring av adress eller telefonnummer. Vid adressändring i övrigt behöver inte City Gross underrättas särskilt. City Gross sparar inga adressuppgifter om Kunder med skyddad adress.

3.6 Villkor för självscanning

All handel genom självscanning sker på det sätt som beskrivs på Hemsidan eller i City Gross broschyr om självscanning. Kunden bekräftar att han/hon erhållit ett exemplar av broschyren samt tagit del av instruktionerna avseende självscanning. Kunden ansvarar för att otillbörlig användning av självscanning inte sker samt att självscanning endast sker i enlighet med dessa villkor och övrig information om självscanning. Kunden är ansvarig för att alla köp genom självscanning registreras för betalning. Antingen genom handscanner eller, om vara inte gått att registrera i handscanner, genom att visa upp varan för registrering av personal i självscanningskassan. Kunden är medveten om och accepterar att avstämning avseende självscanning genomförs. Avstämningarnas syfte är att säkerställa ett korrekt handhavande av handscannern och att förebygga att självscanning missbrukas. Avstämning kommer att ske slumpvis varvid Kunden får besked om att avstämning ska ske vid självscanningskassan. Kunden får själv plocka i och ur varorna vid en avstämning. Vid avstämning kommer samtliga av Kundens inhandlade varor att scannas av City Gross personal. Om avvikelse föreligger mellan den summa som framgår av Kundens scanning och den summa som framgår av City Gross avstämning, förbinder sig Kunden att acceptera den summa som framgår av City Gross scanning. Kunden är vidare medveten om och accepterar att registrerade avvikelser ökar sannolikheten för att hon eller han blir föremål för ny slumpvis bestämd avstämning. City Gross förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla Kundens anslutning till självscanning och därmed även till City Gross Prio.

3.7 Ansvar för skada i samband med City Gross Prio

City Gross är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsbeslut, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför City Gross kontroll. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om City Gross själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. City Gross är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan anledning till att en Förmån inte kan registreras. City Gross ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

4. Specifika bestämmelser om Matkassar och Matvaror

4.1 Allmänt

Frågor gällande Matkassar och Matvaror besvaras av City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller e-post: kundservice@citygross.se.

4.2 Villkor för att prenumerera på Matkassar och beställning av Matvaror

4.2.1 För att beviljas prenumeration på Matkassar eller för att beställa Matvaror krävs det att Kunden har fyllt 18 år, att Kunden har rätt att ingå juridiskt bindande avtal, att Kunden är folkbokförd i Sverige, att det betalkort som Kunden uppger vid sin ansökan inte är spärrat samt att det finns tillräckliga medel på kontot som kortet är anslutet till. Vid ansökan om fakturabetalning som betalningssätt förbehåller sig City Gross rätten att avslå ansökan utan att lämna särskild motivering.

4.2.2 Genom att beviljas prenumeration på Matkassar eller genom att beställa Matvaror, beviljas Kunden även City Gross Prio. För specifika bestämmelser om City Gross Prio, se punkt 3 i Avtalet.

4.3 Leverans

4.3.1 Leverans av Matkassar sker antingen genom att Kunden hämtar upp varorna på anvisad plats i butik eller genom hemleverans. Vid hemleverans tillkommer en fraktavgift. Kunden väljer själv leveransalternativ. Beställda Matvaror hämtas upp i vald butik.

4.3.2 Vid prenumeration av Matkassen kan kunden välja att få leverans varje eller varannan vecka. Valet görs genom bokningskalendern i kassan samt under Mina Sidor.

4.3.3 Hemleverans sker till den adress Kunden har registrerat vid utcheckning av sin beställning. Kunden är ansvarig för att inför varje leverans kontrollera att information som adress, mobiltelefonnummer och eventuell portkod är aktuell och uppdaterad. Kunden har möjlighet att ange annan leveransadress vid beställning på hemsidan.

4.3.4 För Matkassar är hemleverans och avhämtning i butik möjlig måndag mellan kl. 16.00 - 21.00 (vissa butiker har flera leveransslottar att välja mellan. I kassan ser du korrekta och valbara upphämtningstider för din butik). För Matvaror är upphämtning i vald butik möjlig helgfri vardag på valt datum mellan kl. 16.00 - 21.00 (vissa butiker har flera leveransslottar att välja mellan. I kassan ser du korrekta och valbara upphämtningstider för din butik).

4.3.5 För hemleverans får Kunden ett SMS på leveransdagen med beräknad leveranstid. Det är Kundens ansvar att säkerställa att någon är på plats för att ta emot leveransen under avtalat leveransfönster. I de fall Kunden inte är hemma för att emot leveransen gör chauffören en bedömning om varorna kan lämnas utanför dörren på ett säkert sätt. Vid avlämning när Kunden inte är hemma bär Kunden ensam ansvaret för varorna. City Gross kan således inte hållas ansvarig om hela eller delar av leveransen försvinner eller förstörs efter avlämning. I de fall varorna inte kan lämnas på ett säkert sätt går leveransen i retur och kunden debiteras hela ordens värde. Order innehållande åldersbegränsade varor lämnas aldrig utanför dörren.

I samband med att Kunden lägger sin beställning har Kunden möjlighet att lämna särskild information till chauffören såsom portkod eller att leveransen ska ställas på särskild plats.

4.3.6 För avhämtning i butik får Kunden ett SMS på leveransdagen med en leveransbekräftelse innehållande information om tid och plats för avhämtning. Varorna måste avhämtas på leveransdagen eller senast dagen efter. Därefter är varorna inte längre tillgängliga för avhämtning och Kunden debiteras hela orderns värde.

4.3.7 Vid avhämtning i butik och vid hemleverans förbehåller sig City Gross rätten att begära giltig legitimation av kunden.

4.3.8 För det fall annan person ska avhämta Kundens Produkter måste den personen även ha med sig Kundens legitimation.

4.3.9 Om leverans är försenad så har Kunden rätt att häva köpet om förseningen har stor betydelse för Kunden eller om Kunden före köpet meddelat City Gross att leverans en viss dag var avgörande för köpet.

4.4 Leverans av åldersbegränsad produkt

Kundorder som innehåller alkoholhaltiga drycker med procenthalt överstigande 2,25 %, eller annan åldersbegränsad produkt (innefattande men inte uteslutande tobaksvaror, energidrycker eller receptfria läkemedel) får endast lämnas ut till person som uppfyller aktuellt ålderskrav. Vid sådan hemleverans har City Gross eller av City Gross anlitad transportör rätt att genomföra legitimationskontroll. I de fall ingen är hemma eller personen som mottar leveransen inte kan legitimera sig, inte uppfyller ålderskrav, är berusad eller om en langningssituation misstänks förbehåller sig City Gross rätten att inte leverera varorna. Varorna går då i retur och kunden debiteras hela orderns värde.

4.5 Betalning

4.5.1 Kunden kan välja att betala Produkterna med olika betalningsalternativ. Alternativen är betal- och kreditkort, exempelvis VISA, Mastercard och Maestro, samt betalning via Klarnas olika betalningssätt (tex. fakturabetalning, Swish etc.). City Gross erbjuder även Kunden möjlighet att koppla ett betalkort till sitt medlemskort. Vid ansökan om fakturabetalning kan kreditprövning komma att ske samt kreditupplysning att inhämtas. City Gross (Klarna) förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om fakturabetalning utan att lämna särskild motivering. City Gross har vid fakturabetalning rätt att till annan överlåta eller pantsätta sin fordran enligt fakturan. Kunden förbinder sig utöver dessa Allmänna Villkor även till Klarnas villkor. För mer information om Klarnas betalsätt eller Kundens betalning hänvisas Kunden till www.klarna.se.

4.5.2 Kunden betalar Produkterna i förskott genom att City Gross debiterar det konto som Kunden uppgivit i samband med att ordern läggs i kassan. Väljer Kunden att betala med faktura skickas faktura ut till Kunden dagen då ordern levereras. Faktura skickas ut till Kunden via e-post. När Kunden valt kortbetalning reserveras och dras pengarna när ordern läggs på citygross.se. Vid misslyckad kortbetalning görs ytterligare ett försök, misslyckas det andra försöket makuleras ordern. Leverans av Produkterna sker enligt vad som anges i punkt 4.3 ovan. Betalas inte fakturan inom 14 dagar skickas en betalningspåminnelse med en tillkommande lagstadgad påminnelseavgift. Om fakturan därefter inte betalas lämnas den vidare till inkasso.

4.5.3 Vid prenumeration på Matkassen som betalas med kort sker en reservation 7 dagar innan leverans och beloppet dras sedan på leveransdagen. Gör Kunden en tilläggsorder och väljer att betala med kort dras beloppet för tilläggsordern samma dag som tilläggsordern läggs. Vid prenumeration på Matkassen som betalas med faktura skickas fakturan ut till Kunden på leveransdagen.

4.5.4 Priserna för de beställda Produkterna är de som anges på Hemsidan dagen då ordern läggs. Alla priser är angivna inklusive moms om inget annat anges. I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inget annat anges. När du lägger en order så gör vi en viktvaru- samt emballage- reservation som står för kostnaden av pappers- och plastpåsarna samt viktvarorna. Reservationen ligger på 10% av det totala ordervärdet. Efter vägning och packning av din beställning fastställs priset (dock högst till vad som utgör reserverat belopp) och rätt summa dras från Kundens kort och specificeras på Kundens faktura/kvitto.

4.5.5 City Gross eftersträvar att leverera Produkter av hög kvalitet och med bra hållbarhet. I det fall beställd Vara inte finns i lager ersätter City Gross Varan med en likvärdig. Vid lägre pris på ersättningsvaran återbetalas differensen av City Gross och vid eventuellt högre pris på ersättningsvaran utgår endast priset på den ursprungliga Varan. Om City Gross inte kan leverera en Vara på grund av att den har utgått eller av någon anledning inte kan skickas ut till Kunden återbetalas summan för Varan till Kunden.

4.5.6 Vid beställning av Varor tar City Gross ut en plockavgift om 49 kronor oavsett produktvärde.

4.5.7 Vid beställning av enbart Matkassar, ensamt eller tillsammans med Varor, utgår ingen plockavgift.

4.6 Reklamation och ångerrätt

4.6.1 Om det är fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden anmäla detta så snart Kunden upptäckt felet. Kunden ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Kunden kan reklamera fel på produkten i upp till tre år från inköpstillfället. Reklamation sker via Kundtjänst på 0771-23 24 25 eller via e-post: kundservice@citygross.se. Om en vara saknas, är skadad eller på annat sätt är felaktig vid leverans ersätter City Gross kunden med varans värde. City Gross kan begära att reklamerad vara returneras och står för eventuell returfrakt vid godkänd reklamation.

4.6.2 Dagligvaror, eller andra varor som snabbt kan försämras eller har kort hållbarhet, omfattas inte av ångerrätt. För andra varor än dagligvaror har Kunden rätt att frånträda köpet utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan. Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan skickar ett meddelande till kundservice@citygross.se om detta, eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Kunden kan återsända vara till valfritt City Gross-varuhus, adresser finns tydligt angivna på hemsidan. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, exempelvis ordernummer eller fakturanummer. Kunden kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram och som finns att ladda ner från City Gross hemsida. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till City Gross. City Gross betalar tillbaka beloppet som betalts för den returnerade varan inom 14 dagar från att City Gross mottagit Kundens ångerrättsmeddelande. Återbetalning sker dock inte innan varan är City Gross tillhanda eller innan Kunden visat att varan är återsänd, det som sker först. På det belopp som ska återbetalas har City Gross rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

4.7 Uppehåll i prenumeration

Kunden kan, via Mina Sidor, välja att göra ett uppehåll i sin prenumeration av Matkassen. Uppehållet måste göras senast 7 dagar innan nästa leveranstillfälle. Görs uppehållet senare än 7 dagar innan nästa leveranstillfälle börjar uppehållet att gälla från och med därpå följande leverans. Uppehåll kan också göras genom att kontakta kundtjänst.

4.8 Avslutande av prenumeration

Kunden har alltid rätt att avsluta sin prenumeration av Matkassen. Ett avslutande av prenumeration måste ske 7 dagar innan nästa leveranstillfälle. Görs avslutandet av prenumerationen senare än 7 dagar innan nästa leveranstillfälle äger avslutandet av prenumerationen verkan först efter att denna leverans skett. Avslutande av prenumeration görs genom att kontakta kundtjänst.

4.9 Reservation för fel

City Gross reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckning, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara eller felaktig information angående om en vara finns i lager. City Gross har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. City Gross ansvarar inte för information inklusive bilder på Hemsidan som kommer från tredje part.

4.10 Ansvar för skada i samband med Matkassen

City Gross är inte ansvarigt för att leverans av Produkterna försenas eller ställs in om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för City Gross. Sådana händelser inkluderar även annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras, inklusive hinder i trafiken p.g.a. väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter. City Gross är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer p.g.a. strömavbrott, datorhaveri eller liknande anledning som innebär hinder för registrering av Kundens uppgifter eller utgör hinder för leverans. City Gross ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

5. Tillämplig lag och tvist

5.1 Tillämplig lag

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor och på tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av de Allmänna Villkoren.

5.2 Tvister

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med City Gross kundtjänst. I andra hand kan du välja att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). ARN kan kontaktas via brev på adress ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, per e-post arn@arn.se eller via deras webbplats www.arn.se. Kund kan även kontakta ODR via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV för vägledning i tvistelösning. I sista hand ska tvister prövas av allmän domstol varvid Malmö tingsrätt ska vara första instans.

 

City Gross Sverige AB
org. nr 556597-2451
Industrigatan 22
Box 14, 281 21 Hässleholm

 

Dessa Allmänna Villkor gäller från och med den 29 mars 2022.

Varnings ikonAnslutningsproblem