Allmänna villkor

1. Parter, avtal etc.

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna Villkor") gäller för avtal (nedan kallat "Avtalet") om City Gross Matkasse AB, org. nr 556994-1650 (nedan kallad "Matkassen") och/eller varor som tillhandahålls på www.citygross.se (nedan kallad "Hemsidan") samt City Gross förmånskort (nedan kallat "Förmånskortet") mellan Bergendahl Food AB, org. nr 556342-7698 (nedan kallat "City Gross") och dig som ansökt och därefter beviljats prenumeration på Matkassen och/eller beställt varor och därigenom även blivit förmånskund (nedan kallad "Kunden").

1.2 Med "Varor" avses i dessa Allmänna Villkor varor som Kunden beställer via Hemsidan för leverans tillsammans med eller separat från Matkassen.

1.3 Med "Produkter" avses i dessa Allmänna Villkor Matkassen och/eller Varor.

2. Allmänna bestämmelser

2.1 Behandling av personuppgifter

För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med dessa Allmänna Villkor kommer City Gross att behandla dina personuppgifter. För mer information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till denna behandling, se vår integritetspolicy på citygross.se.

2.2 Giltighetstid, ändringar och överlåtelser

2.2.1 Avtalet och de Allmänna Villkoren för Förmånskortet och Produkterna gäller tillsvidare.

2.2.2 City Gross äger rätt att ändra de Allmänna Villkoren utan Kundens föregående godkännande. Ändringar enligt denna punkt träder i kraft när sådana ändringar publicerats på City Gross hemsida.

2.2.3 City Gross äger rätt att överlåta Avtalet och de Allmänna villkoren till annat bolag inom City Gross-koncernen utan Kundens godkännande. Överlåtelse enligt denna punkt träder i kraft när sådan överlåtelse publicerats på City Gross hemsida.

2.2.4 Dessa Allmänna Villkor finns enkelt och tydligt att tillgå på City Gross hemsida. Kunden rekommenderas att hålla sig underrättad om eventuella villkorsändringar och överlåtelser genom att regelbundet besöka www.citygross.se/kundservice-och-kontakt/anvandarvillkor/.

2.3 Uppsägning av Avtalet

City Gross äger rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. City Gross äger vidare rätt att utan föregående meddelande säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden bryter mot väsentliga bestämmelser i Avtalet eller om förmånsgrundande inköp inte registrerats under 12 på varandra följande månader.

2.4 Tillämplig lag

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

3. Specifika bestämmelser om Förmånskortet

3.1 Allmänt

Förmånskortet används för Kundens utnyttjande av City Gross självscanningssystem. Frågor gällande Förmånskortet besvaras av City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: dialog@citygross.se. Utförligare information om Förmånskortet och självscanningssystemet finns på Hemsidan och i butikens kundtjänst.

3.2 Ansökan

Förmånskortet utfärdas i samband med att ifylld ansökan lämnas till och beviljas av aktuell City Gross-butik. Förmånskortet beviljas automatiskt om Kunden beviljas prenumeration på Matkasse eller vid beställning av Varor i enlighet med punkt 4.2.1 nedan. Förmånskortet beviljas endast för fysisk person över 18 år. Förmånskortet är personligt och får endast användas av Kunden för inköp till Kundens hushåll.

3.3 Användning av Förmånskortet

Förmånskortet används för registrering i kassan i samband med köp och för att erhålla de förmåner (nedan kallade "Förmåner") vilka från tid till annan erbjuds Kunden och vilka finns angivna på Hemsidan. För rätt till Förmån måste registrering i kassan ske i direkt anslutning till köp. Kund har inte rätt att i efterhand registrera och utnyttja Förmåner.

3.4 Förlustanmälan

Förlust av Förmånskortet ska snarast möjligt anmälas till City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: dialog@citygross.se.

3.5 Adressändring

Kund med utlandsadress ska snarast underrätta City Gross om ändring av adress eller telefonnummer. Vid adressändring i övrigt behöver inte City Gross underrättas särskilt. Vid namnändring ska City Gross kontaktas för utbyte av kort. City Gross sparar inga adressuppgifter om Kunder med skyddad adress.

3.6 Villkor för självscanning

All handel genom självscanning sker på det sätt som beskrivs på Hemsidan eller i City Gross broschyr om självscanning. Kunden bekräftar att han/hon erhållit ett exemplar av broschyren samt tagit del av instruktionerna avseende självscanning. Kunden ansvarar för att otillbörlig användning av självscanning inte sker samt att självscanning endast sker i enlighet med dessa villkor och övrig information om självscanning. Kunden är ansvarig för att alla köp genom självscanning registreras för betalning. Antingen genom handscanner eller, om vara inte gått att registrera i handscanner, genom att visa upp varan för registrering av personal i självscanningskassan. Kunden är medveten om och accepterar att avstämning avseende självscanning genomförs. Avstämningarnas syfte är att säkerställa ett korrekt handhavande av handscannern och att förebygga att självscanning missbrukas. Avstämning kommer att ske slumpvis varvid Kunden får besked om att avstämning ska ske vid självscanningskassan. Kunden får själv plocka i och ur varorna vid en avstämning. Vid avstämning kommer samtliga av Kundens inhandlade varor att scannas av City Gross personal. Om avvikelse föreligger mellan den summa som framgår av Kundens scanning och den summa som framgår av City Gross avstämning, förbinder sig Kunden att acceptera den summa som framgår av City Gross scanning. Kunden är vidare medveten om och accepterar att registrerade avvikelser ökar sannolikheten för att hon eller han blir föremål för ny slumpvis bestämd avstämning. City Gross förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla Kundens anslutning till självscanning och därmed även Förmånskortet.

3.7 Ansvar för skada i samband med Förmånskortet

City Gross är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsbeslut, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför City Gross kontroll. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om City Gross själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. City Gross är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan anledning till att en Förmån inte kan registreras. City Gross ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

4. Specifika bestämmelser om Matkassen och Varor

4.1 Allmänt

Frågor gällande Matkassen och Varorna besvaras av City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller e-post: citygrossmatkasse@citygross.se.

4.2 Villkor för att prenumerera på Matkassen och beställa Varor

4.2.1 För att beviljas prenumeration på Matkassen eller för att beställa Varor krävs det att Kunden har fyllt 18 år, att Kunden har rätt att ingå juridisk bindande avtal, att Kunden är folkbokförd i Sverige, att det betalningskort som Kunden uppger vid sin ansökan inte är spärrat samt att det finns tillräckliga medel på till kortet anslutet konto. Vid ansökan om fakturabetalning som betalningssätt förbehåller sig City Gross rätten att avslå ansökan utan att lämna särskild motivering.

4.2.2 Genom att beviljas prenumeration på Matkassen eller genom att beställa Varor, beviljas Kunden även Förmånskortet. För specifika bestämmelser om Förmånskortet, se punkt 3 i Avtalet.

4.3 Leverans

4.3.1 Leverans av Produkter sker antingen genom att Kunden hämtar upp varorna på anvisad plats utanför butiksentré eller genom hemleverans till en extra kostnad. Kunden väljer själv form av leverans.

4.3.2 Kunden väljer själv hur ofta Kunden vill ha Matkassen levererad. Valet görs genom bokningskalendern i kassan samt under Mina Sidor.

4.3.3 Hemleverans sker till den adress som Kunden har registrerat på under Mina Sidor på Hemsidan. Kunden är ansvarig för tillse att information såsom adress, mobiltelefonnummer och eventuell portkod vid varje tid är aktuell och uppdaterad.

4.3.4 Hemleverans av Matkassen sker på söndagar eller måndagar mellan kl. 16-21. Tidpunkten för leverans av Produkter kan variera från gång till annan beroende på antalet kunder i Kundens område, väglag och trafik. Om Kunden istället valt att hämta Produkterna, sker hämtning på måndagar mellan kl. 16-19 enligt vad som anges i punkt 4.3.8 nedan. Hemleverans av endast Varor (utan någon Matkasse) kan beroende på postnummer ske 1‑6 dagar i veckan, innefattande dels måndag till fredag, dels som samleverans tillsammans med Matkassen om Kunden även beställt en sådan. Leveranstider och dagar kan skilja sig åt från ort till ort, ange ditt postnummer längst ner på sidan för att se ditt aktuella leveranserbjudande.

4.3.5 Om Kunden prenumererar på Matkassen Flexkassen har Kunden möjlighet att göra egna val av recept och antal portioner från vecka till vecka. Egna val måste registreras på Hemsidan senast måndag kl. 23:59 innan leverans. Om eget val inte görs levereras Flexkassen i enlighet med den rekommendation som finns på Hemsidan.

4.3.7 Om Kunden inte är hemma placerar chauffören Produkterna utanför Kundens dörr eller på den specifika plats Kunden angett på Mina Sidor. Kunden måste godkänna att Produkterna lämnas utanför dörren. Vid avlämning när Kunden inte är hemma bär Kunden ensam ansvaret för varorna. City Gross kan således inte hållas ansvarigt om hela eller delar av Produkterna försvinner eller förstörs efter avlämning. På Mina Sidor kan Kunden lämna särskild information till chauffören såsom portkod eller ge chauffören instruktioner om att Produkterna ska ställas på särskild plats. Om Kunden inte är hemma vid leveranstillfället och chauffören inte kan lämna Produkterna på lämpligt sätt samt inte lyckas nå Kunden för att erhålla portkod eller andra instruktioner, tar chauffören med sig Produkterna tillbaka och hela orderns värde debiteras Kunden.

4.3.8 Kunden kan avhämta Produkterna på måndagar kl. 16-19. Om leveransen försenas med mer än 30 minuter vid hämtning ersätter City Gross Kunden, när det gäller Matkasse, med 50 kronor i presentkort på kommande Matkasse och, när det gäller Varor, med ett motsvarande värde, dock högst 50 kronor. Produkter som inte hämtats ställs för förvaring i upp till ett dygn, utan att någon vara byts ut. Vid försenad avhämtning ansvarar inte City Gross för att varorna håller ursprunglig kvalitet. Information om avhämtningsställe finns på Hemsidan och är, beroende på platsens förutsättningar, en kylbil, ett kylrum, en kylcontainer eller drive-through.

4.3.9 Vid avhämtning ska Kunden ha med sig giltig legitimation. För det fall annan person ska avhämta Kundens Produkter måste den personen även ha med sig Kundens legitimation.

4.4 Leverans av åldersbegränsad produkt

Vid hemleverans av Produkter som innehåller eller består av alkoholdrycker med procenthalt över 2,25 %, eller annan åldersbegränsad produkt (innefattande men inte uteslutande tobaksvaror, energidrycker eller receptfria läkemedel) måste leveransen tas emot av en person som uppfyller aktuellt ålderskrav. Vid sådan hemleverans har City Gross eller av City Gross anlitad transportör rätt att genomföra legitimationskontroll. I de fall ingen är hemma eller personen som mottar leveransen inte kan legitimera sig, inte uppfyller ålderskrav, är berusad eller om en langningssituation misstänks förbehåller sig City Gross rätten att inte leverera Produkterna. City Gross kommer att göra ett nytt försök att leverera Produkterna efterföljande dag.

4.5 Betalning

4.5.1 Kunden kan välja att betala Produkterna med olika betalningsalternativ. Alternativen är betal- och kreditkort, exempelvis VISA, Mastercard och Maestro, eller fakturabetalning (Klarna). Vid ansökan om fakturabetalning kan kreditprövning komma att ske samt kreditupplysning att inhämtas. City Gross (Klarna) förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om fakturabetalning utan att lämna särskild motivering. City Gross har vid fakturabetalning rätt att till annan överlåta eller pantsätta sin fordran enligt fakturan. Kunden förbinder sig utöver dessa Allmänna Villkor även till Klarnas villkor. För mer information om Klarnas betalsätt eller Kundens betalning hänvisas Kunden till www.klarna.se.

4.5.2 Kunden betalar Produkterna i förskott genom att City Gross debiterar det konto som Kunden uppgivit i samband med att ordern läggs i kassan. Väljer Kunden att betala med faktura skickas faktura ut till Kunden dagen då ordern levereras. Faktura skickas ut till Kunden via e-post. När Kunden valt kortbetalning reserveras och dras pengarna när ordern läggs på citygross.se. Vid misslyckad kortbetalning görs ytterligare ett försök, misslyckas det andra försöket makuleras ordern. Leverans av Produkterna sker enligt vad som anges i punkt 4.3 ovan. Betalas inte fakturan inom 14 dagar skickas en betalningspåminnelse med en tillkommande lagstadgad påminnelseavgift. Om fakturan därefter inte betalas lämnas den vidare till inkasso.

4.5.3 Vid prenumeration på Matkassen som betalas med kort sker en reservation 7 dagar innan leverans och beloppet dras sedan på leveransdagen. Gör Kunden en tilläggsorder och väljer att betala med kort dras beloppet för tilläggsordern samma dag som tilläggsordern läggs. Vid prenumeration på Matkassen som betalas med faktura skickas fakturan ut till Kunden på leveransdagen.

4.5.4 Priserna för de beställda Produkterna är de som anges på Hemsidan dagen då ordern läggs. Alla priser är angivna inklusive moms om inte annat anges. I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges. Med hänsyn till de skillnader i kostnad per portion som kan förekomma mellan de receptförslag som ingår i Matkassen Flexkassen, förbehåller sig City Gross även rätten att variera priset på Flexkassen från en vecka till en annan. Vid köp av viktvaror som till exempel frukt och grönsaker gör City Gross en viktreservation om 10 procent utöver priset på Varan dagen då ordern läggs. Efter vägning och packning av din beställning fastställs priset (dock högst till vad som utgör reserverat belopp) och rätt summa dras från Kundens kort och specificeras på Kundens faktura/kvitto.

4.5.5 City Gross eftersträvar att leverera Produkter av hög kvalitet och med bra hållbarhet. I det fall beställd Vara inte finns i lager ersätter City Gross Varan med en likvärdig eller bättre. Vid lägre pris på ersättningsvaran återbetalas differensen av City Gross och vid eventuellt högre pris på ersättningsvaran utgår endast priset på den ursprungliga Varan. Om City Gross inte kan leverera en Vara på grund av att den har utgått eller av någon anledning inte kan skickas ut till Kunden återbetalas summan för varan till Kunden.

4.5.6 Vid beställning av enbart Matkassar utgår ingen plockavgift. Vid beställning av Varor, enbart eller tillsammans med en Matkasse, där värdet på Produkterna (efter avdrag för rabatter och exklusive avgifter) sammanlagt understiger 700 kronor, tar City Gross ut en plockavgift om 95 kronor. Vid leverans av Produkter till ett sammanlagt värde om över 700 kronor (efter avdrag för rabatter och exklusive avgifter) utgår ingen plockavgift.

4.6 Reklamation och ångerrätt

4.6.1 Om det är fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden anmäla detta så snart Kunden upptäckt felet, dock tidigast kl. 16 på leveransdagen och senast 48 timmar senare. Reklamation sker via Kundtjänst på 0771-23 24 25 eller via e-post: citygrossmatkassen@citygross.se. Om en vara saknas eller är felaktig vid leverans ersätter City Gross kunden med varans värde, förutsatt att reglerna i punkten 4.3.7 ovan inte äger tillämpning.

4.6.2 Dagligvaror, eller andra varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla, omfattas inte av ångerrätt. För andra varor än dagligvaror har Kunden rätt att utnyttja sin ångerrätt inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan. Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till City Gross om detta, eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till citygrossmatkassen@citygross.se. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, exempelvis ordernummer eller fakturanummer. Kunden kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till City Gross. City Gross betalar snarast tillbaka beloppet som betalts för den returnerade varan. På det belopp som ska återbetalas har City Gross rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

4.7 Uppehåll i prenumeration

Kunden kan, via Mina Sidor, välja att göra ett uppehåll i sin prenumeration av Matkassen. Uppehållet måste göras senast 7 dagar innan nästa leveranstillfälle. Görs uppehållet senare än 7 dagar innan nästa leveranstillfälle börjar uppehållet att gälla från och med därpå följande leverans. Uppehåll kan också göras genom att kontakta kundtjänst.

4.8 Avslutande av prenumeration

Kunden har alltid rätt att avsluta sin prenumeration av Matkassen. Ett avslutande av prenumeration måste ske 7 dagar innan nästa leveranstillfälle. Görs avslutandet av prenumerationen senare än 7 dagar innan nästa leveranstillfälle äger avslutandet av prenumerationen verkan först efter att denna leverans skett. Avslutande av prenumeration görs genom att kontakta kundtjänst.

4.9 Reservation för fel

City Gross reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckning, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara eller felaktig information angående om en vara finns i lager. City Gross har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. City Gross ansvarar inte för information inklusive bilder på Hemsidan som kommer från tredje part.

4.10 Ansvar för skada i samband med Matkassen

City Gross är inte ansvarigt för att leverans av Produkterna försenas eller ställs in om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för City Gross. Sådana händelser inkluderar även annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras, inklusive hinder i trafiken p.g.a. väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter. City Gross är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer p.g.a. strömavbrott, datorhaveri eller liknande anledning som innebär hinder för registrering av Kundens uppgifter eller utgör hinder för leverans. City Gross ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

City Gross Matkasse AB
org. nr 556994-1650
Industrigatan 22
Box 14, 281 21 Hässleholm

 

 

Dessa Allmänna Villkor gäller från och med den 21 november

Varnings ikonAnslutningsproblem