Handdisk Eucalypt

Yes
480ml
20:-

Spara 6,95 kr/st

Ord. pris 26,95 kr/st

Ord. jfr pris 56,15 kr/l

Jfr pris 41,67 kr/l

Varning

Skyddsangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Innehållet/behållaren återvinns på närmaste återvinningsstation.

Varnings ikonAnslutningsproblem