Spolglans

Yes
475ml
33
,95/st
Varning

Skyddsangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Innehållet/behållaren lämnas till närmaste återvinningsstation.
Undvik utsläpp till miljön.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Varnings ikonAnslutningsproblem