Deep Action Gel - Dazzling Petals

Wc Duck
750ml
19
,95/st

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Varnings ikonAnslutningsproblem