Keramikrent

Mr Muscle
200ml
29
,95/st
Fara

Skyddsangivelse

Orsakar allvarliga ögonskador.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. Innehåller Isotridekanoletoxilat.

Varnings ikonAnslutningsproblem