Ugnsrengöring

Mr Muscle
300ml
26
,95/st
Fara

Skyddsangivelse

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Använd skyddshandskar.Tvätta händerna grundligt efter användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Inandas inte sprej. Innehåller natriumhydroxid.

Varnings ikonAnslutningsproblem