Hällrengöring

Vitroclen
250ml
30
,95/st
Varning

Skyddsangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Lämna den tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Använd skyddshandskar.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation:
Förvaras oåtkomligt för barn.

Varnings ikonAnslutningsproblem