Liquid Gel Bleach Citrus

Wc Duck
750ml
27
,95/st
Fara

Skyddsangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.
Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Undvik att inandas rök.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Använd skyddshandskar/ögonskydd.
Förvaras endast i originalbehållaren.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Förvaras inlåst.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.

Varnings ikonAnslutningsproblem