Liquid Gel Bleach Marine

Wc Duck
750ml
27
,95/st
Fara

Skyddsangivelse

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Kan vara korrosivt för metaller
Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor)
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Förvaras endast i originalförpackningen.
Undvik att inandas rök.
Använd skyddshandskar/ögonskydd.
VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Förvaras inlåst.

Varnings ikonAnslutningsproblem