Superlim Control

Uhu
3g
49
,95/st
Varning

Skyddsangivelse

Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Irriterar huden
Innehållet/ behållaren avfallshanteras enligt nationella föreskrifter.
Undvik att inandas ångor.
Innehåller etyl-2-cyanakrylat.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Varnings ikonAnslutningsproblem