Allmänna Villkor

1. Parter, avtal etc.

Dessa allmänna villkor (nedan kallande ”Allmänna Villkor”) gäller för avtal om medlemskap i lojalitetsprogrammet City Gross Prio (nedan kallat ”Avtalet”) mellan City Gross Sverige AB, org. nr 556597-2451 (nedan kallat City Gross) och sådan fysisk person som ansökt och därefter fått ansökan om medlemskap i City Gross Prio beviljad (nedan kallad Kunden). Medlemskap i City Gross Prio används även för Kundens utnyttjande av City Gross självscanningssystem. Frågor gällande City Gross Prio besvaras av City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: kundservice@citygross.se. Utförligare information om City Gross Prio och självscanningssystem finns att tillgå på www.citygross.se och i butikens kundtjänst.

2. Ansökan

Medlemskap i City Gross Prio utfärdas i samband med att medlemskap tecknas i aktuell City Gross butik, efter ansökan via sms tjänst alternativt att Kunden skapar ett konto via City Gross App eller på City Gross hemsida. City Gross Prio beviljas endast fysisk person över 18 år. City Gross Prio är personligt och får endast användas av Kunden för inköp till Kundens hushåll.

3. Användning av City Gross Prio

City Gross Prio används för registrering i kassan i samband med köp och för att erhålla de förmåner (nedan kallade Förmåner) vilka från tid till annan erbjuds Kunden. För rätt till Förmån måste registrering i kassa ske i omedelbart samband med köp. Kund har inte rätt att i efterhand registrera och utnyttja Förmåner.

4. Förlustanmälan

Förlust av fysiskt kort för utnyttjande av City Gross Prio ska snarast möjligt anmälas till City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: kundservice@citygross.se.

5. Adressändring

Kund med utlandsadress ska snarast underrätta City Gross om ändring av adress eller telefonnummer. Vid adressändring i övrigt behöver inte City Gross underrättas särskilt. City Gross sparar inga adressuppgifter om Kunder med skyddad adress.

6. Villkor för självscanning

All handel genom självscanning sker på det sätt som beskrivs på www.citygross.se eller i City Gross broschyr om självscanning. Kunden bekräftar att han/hon erhållit ett exemplar av broschyren samt tagit del av instruktionerna avseende självscanning. Kunden ansvarar för att otillbörlig användning av självscanning inte sker samt att självscanning endast sker i enlighet med dessa villkor och övrig information om självscanning. Kunden är ansvarig för att alla köp genom självscanning registreras för betalning, antingen genom handscanner eller, om vara inte gått att registrera i handscanner, genom att visa upp varan för registrering av personal i självscanningskassan. Kunden är medveten om och accepterar att avstämning avseende självscanning genomförs. Avstämningarnas syfte är att säkerställa ett korrekt handhavande av handscannern och att förebygga att självscanning missbrukas. Avstämning kommer att ske slumpvis varvid Kunden får besked om att avstämning ska ske vid självscanningskassan. Kunden får själv plocka i och ur varorna vid en avstämning. Vid avstämning kommer samtliga av Kundens inhandlade varor att scannas av City Gross personal. Om avvikelse föreligger mellan den summa som framgår av Kundens scanning och den summa som framgår av City Gross avstämning, förbinder sig Kunden att acceptera den summa som framgår av City Gross scanning. Kunden är vidare medveten om och accepterar att registrerade avvikelser ökar sannolikheten för att hon eller han blir föremål för ny slumpvis bestämd avstämning. City Gross förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla Kundens anslutning till självscanning och därmed även till City Gross Prio.  

7. Behandling av personuppgifter
För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med dessa Allmänna Villkor kommer City Gross att behandla dina personuppgifter. För mer information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till denna behandling, se vår integritetspolicy på citygross.se.

8. City Gross ansvar

City Gross är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför City Gross kontroll. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om City Gross själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. City Gross är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan anledning till att Förmån inte kan registreras. City Gross ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

9. Avtalstid och villkorsändring

Avtalet och de Allmänna Villkor gäller tillsvidare. Kund kan vid var tid säga upp Avtalet och det upphör då att gälla så snart uppsägningen registrerats av City Gross. City Gross äger rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. City Gross äger vidare rätt att utan föregående avisering säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kund bryter mot väsentliga bestämmelser i Avtalet (innefattande otillbörligt användande av självscanningssystemet) eller om förmånsgrundande inköp inte registrerats under 12 på varandra följande månader. City Gross äger rätt att ändra de Allmänna Villkoren utan Kundens föregående godkännande. Ändringar enligt denna punkt träder i kraft nära sådana ändringar publicerats på City Gross hemsida.

Varnings ikonAnslutningsproblem