Meny
Se om vi kan leverera till dig

Allmänna villkor City Gross förmånskort


1. Parter, avtal etc.
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om City Gross förmånskort (nedan kallat Förmånskort) mellan Bergendahl Food AB, org. nr 556342-7698 (nedan kallat City Gross) och sådan fysisk person som ansökt och därefter fått ansökan om Förmåns kort beviljad (nedan kallad Kunden). Förmånskortet används även för Kundens utnyttjande av City Gross självscanningssystem. Frågor gällande Förmånskort besvaras av City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: dialog@citygross.se. Utförligare information om Förmånskort och självscanningssystem finns att tillgå på www.citygross.se och i butikens kundtjänst.

2. Ansökan
Förmånskort utfärdas i samband med att ifylld ansökan lämnas till och beviljas av aktuell City Gross butik eller efter digital ansökan vilken görs på www.citygross.se. Förmånskort beviljas endast fysisk person över 18 år. Förmånskortet är personligt och får endast användas av Kunden för inköp till Kundens hushåll.

3. Användning av Förmånskort
Förmånskort används för registrering i kassan i samband med köp och för att erhålla de förmåner (nedan kallade Förmåner) vilka från tid till annan erbjuds Kunden och vilka finns angivna på www.citygross.se. För rätt till Förmån måste registrering i kassa ske i omedelbart samband med köp. Kund har inte rätt att i efterhand registrera och nyttja Förmån.

4. Förlustanmälan
Förlust av Förmånskort ska snarast möjligt anmälas till City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: dialog@citygross.se.

5. Adressändring
Kund med utlandsadress ska snarast underrätta City Gross om ändring av adress eller telefonnummer. Vid adressändring i övrigt behöver inte City Gross underrättas särskilt. Vid namnändring ska City Gross kontaktas för utbyte av kort. City Gross sparar inga adressuppgifter om Kunder med skyddad adress.

6. Villkor för självscanning
All handel genom självscanning sker på det sätt som beskrivs på www.citygross.se eller i City Gross broschyr om självscanning. Kunden bekräftar att han/hon erhållit ett exemplar av broschyren samt tagit del av instruktionerna avseende självscanning. Kunden ansvarar för att otillbörlig användning av självscanning inte sker samt att självscanning endast sker i enlighet med dessa villkor och övrig information om självscanning. Kunden är ansvarig för att alla köp genom självscanning registreras för betalning, antingen genom handscanner eller, om vara inte gått att registrera i handscanner, genom att visa upp varan för registrering av personal i självscanningskassan. Kunden är medveten om och accepterar att avstämning avseende självscanning genomförs. Avstämningarnas syfte är att säkerställa ett korrekt handhavande av handscannern och att förebygga att självscanning missbrukas. Avstämning kommer att ske slumpvis varvid Kunden får besked om att avstämning ska ske vid självscanningskassan. Kunden får själv plocka i och ur varorna vid en avstämning. Vid avstämning kommer samtliga av Kundens inhandlade varor att scannas av City Gross personal. Om avvikelse föreligger mellan den summa som framgår av Kundens scanning och den summa som framgår av City Gross avstämning, förbinder sig Kunden att acceptera den summa som framgår av City Gross scanning. Kunden är vidare medveten om och accepterar att registrerade avvikelser ökar sannolikheten för att hon eller han blir föremål för ny slumpvis bestämd avstämning. City Gross förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla Kundens anslutning till självscanning och därmed även Förmånskortet.

7. Behandling av personuppgifter
För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med dessa villkor kommer City Gross att behandla dina personuppgifter. För mer information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till denna behandling, se vår integritetspolicy på citygross.se.

8. City Gross ansvar
City Gross är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför City Gross kontroll. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om City Gross själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. City Gross är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan anledning till att Förmån inte kan registreras. City Gross ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

9. Avtalstid och villkorsändring
Avtalet och villkoren för Förmånskortet gäller tillsvidare. Kund kan vid var tid säga upp avtalet och det upphör då att gälla så snart uppsägningen registrerats av City Gross. City Gross kan säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. City Gross äger rätt att utan föregående avisering säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kund bryter mot väsentliga bestämmelser i avtalet (innefattande otillbörligt användande av självscanningssystemet) eller om förmånsgrundande inköp inte registrerats under 12 på varandra följande månader. City Gross äger rätt att ändra villkoren för Förmånskortet. Villkorsändring träder i kraft när underrättelse om villkorsändringen sänts till Kund.

Din webbläsare är över 4 år gammal och är en säkerhetsrisk för dig och alla på ditt nätverk.

Vänligen ladda ner en modern webbläsare.

Här är två alternativ som vi rekommenderar:

Chrome Ladda ner Firefox Ladda ner