Meny
Se om vi kan leverera till dig

Allmänna villkor City Gross förmånskort


1. Parter, avtal etc.
Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna Villkor") gäller för avtal (nedan kallat Avtalet) om City Gross förmånskort (nedan kallat "Förmånskortet") mellan Bergendahl Food AB, org. nr 556342-7698 (nedan kallat City Gross) och dig som ansökt och därefter beviljats ett Förmånskort (nedan kallad "Kunden").

2. Allmänt
Förmånskortet används för Kundens utnyttjande av City Gross självscanningssystem. Frågor gällande Förmånskortet besvaras av City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: dialog@citygross.se. Utförligare information om Förmånskortet och självscanningssystem finns på citygross.se och i butikens kundtjänst.

3. Ansökan
Förmånskortet utfärdas i samband med att ifylld ansökan lämnas till och beviljas av aktuell City Gross-butik. Förmånskortet beviljas endast för fysisk person över 18 år. Förmånskortet är personligt och får endast användas av Kunden för inköp till Kundens hushåll.

4. Användning av Förmånskortet
Förmånskortet används för registrering i kassan i samband med köp och för att erhålla de förmåner (nedan kallade Förmåner) vilka från tid till annan erbjuds Kunden och vilka finns angivna på citygross.se. För rätt till Förmån måste registrering i kassan ske i direkt anslutning till köp. Kund har inte rätt att i efterhand registrera och utnyttja Förmåner.

5. Förlustanmälan
Förlust av Förmånskortet ska snarast möjligt anmälas till City Gross kundtjänst, telefon: 0771-23 24 25 eller via e-post: dialog@citygross.se.

6. Adressändring
Kund med skyddad adress samt Kund med utlandsadress ska snarast underrätta City Gross om ändring av adress eller telefonnummer. Vid adressändring i övrigt behöver inte City Gross underrättas särskilt. Vid namnändring ska City Gross kontaktas för utbyte av kort.

7. Villkor för självscanning
All handel genom självscanning sker på det sätt som beskrivs på citygross.se eller i City Gross broschyr om självscanning. Kunden bekräftar att han/hon erhållit ett exemplar av broschyren samt tagit del av instruktionerna avseende självscanning. Kunden ansvarar för att otillbörlig användning av självscanning inte sker samt att självscanning endast sker i enlighet med dessa villkor och övrig information om själv-scanning. Kunden är ansvarig för att alla köp genom självscanning registreras för be-talning. Antingen genom handscanner eller, om vara inte gått att registrera i handscanner, genom att visa upp varan för registrering av personal i självscanningskassan. Kunden är medveten om och accepterar att avstämning avseende självscanning genomförs. Avstämningarnas syfte är att säkerställa ett korrekt handhavande av hands-cannern och att förebygga att självscanning missbrukas. Avstämning kommer att ske slumpvis varvid Kunden får besked om att avstämning ska ske vid självscanningskassan. Kunden får själv plocka i och ur varorna vid en avstämning. Vid avstämning kommer samtliga av Kundens inhandlade varor att scannas av City Gross personal. Om avvikelse föreligger mellan den summa som framgår av Kundens scanning och den summa som framgår av City Gross avstämning, förbinder sig Kunden att acceptera den summa som framgår av City Gross scanning. Kunden är vidare medveten om och accepterar att registrerade avvikelser ökar sannolikheten för att hon eller han blir föremål för ny slumpvis bestämd avstämning. City Gross förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla Kundens anslutning till självscanning och därmed även Förmånskortet.

8. Ansvar för skada i samband med Förmånskortet
City Gross är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför City Gross kontroll. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om City Gross själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. City Gross är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan anledning till att Förmån inte kan registreras. City Gross ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

9. Behandling av personuppgifter
City Gross kommer att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personupp-gifter som lämnas till City Gross och personuppgifter som registreras i samband med Kundens användande Förmånskortet och självscanningssystemet. Syftet med City Gross behandling av dessa personuppgifter är dels att administrera Förmånskortet, dels att använda personuppgifter för att möjliggöra generell och riktad mark-nadsföring baserad på Kundens inköp. Dessutom lämnas information om City Gross och samarbetspartners varor och tjänster. Vidare kommer City Gross-koncernen att utnyttja information och statistik för att kundanpassa varor och tjänster samt förbättra City Gross hemsida och mobilapplikation. Personuppgifterna kommer varken att säljas eller överföras till någon utanför City Gross-koncernen förutom till samarbetspartners för samma syften som City Gross egen behandling samt för behandling för City Gross räkning. City Gross kommer även behandla uppgifter om avvikelser som framkommer i samband med avstämning vid självscanning. Sådan behandling sker endast för City Gross interna bruk inom ramen för självscanningssystemet. Därutöver kommer personuppgifter endast utlämnas när lag eller myndighetsbeslut kräver det. Kund har rätt att från City Gross få information om behandlingen av de personuppgifter som berör honom eller henne. City Gross kommer på Kunds begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Kund kan skriftligen till City Gross anmäla att han eller hon motsätter sig behandling för ändamål som rör direktmarknadsföring.

10. Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att acceptera de Allmänna Villkoren samtycker Kunden till den behandling av personuppgifter som beskrivits ovan. Acceptans av villkoren sker även genom att Kund använder Förmånskortet.

11. Giltighetstid, ändringar och överlåtelser

11.1 Avtalet och de Allmänna Villkoren för Förmånskortet gäller tillsvidare.

11.2 City Gross äger rätt att ändra de Allmänna Villkoren utan Kundens godkännande. Ändringar enligt denna punkt träder i kraft när sådana ändringar publicerats på City Gross hemsida.

11.3 City Gross äger rätt att överlåta Avtalet och de Allmänna villkoren till annat bolag inom City Gross-koncernen utan Kundens godkännande. Överlåtelse enligt denna punkt träder i kraft när sådan överlåtelse publicerats på City Gross hemsida.

11.4 Dessa Allmänna Villkor finns enkelt och tydligt att tillgå på City Gross hemsida. Kunden rekommenderas att hålla sig underrättad om eventuella villkorsändringar och överlåtelser genom att regelbundet besöka https://www.citygross.se/kundservice-och-kontakt/anvandarvillkor/

12. Uppsägning av Avtalet
City Gross äger rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. City Gross äger vidare rätt att utan föregående avisering säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden bryter mot väsentliga bestämmelser i Avtalet.

13. Tillämplig lag
Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Din webbläsare är över 4 år gammal och är en säkerhetsrisk för dig och alla på ditt nätverk.

Vänligen ladda ner en modern webbläsare.

Här är två alternativ som vi rekommenderar:

Chrome Ladda ner Firefox Ladda ner