Globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Genom Agenda 2030 har FN:s generalförsamling förbundit sig att, till år 2030, avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikheter och orättvisor inom och mellan länder, främja fred och rättvisa, skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet samt lösa klimatkrisen. Agendan består bland annat av 17 st Globala mål för hållbar utveckling. För att säkerställa Agenda 2030 har varje land tagit fram nationella mål med utgångspunkt i de globala målen. Vi har alla ett ansvar för att nå dessa mål. För oss på City Gross är det därför viktigt att vi, både internt, tillsammans med våra leverantörer och kunder samt genom branschöverenskommelser, strävar mot ett cirkulärt tänkande där hållbarhet är ledordet.

Globala hållbarhetsmål:

Ingen fattigdom

Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

Ingen hunger

Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Hälsa och välbefinnande

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

God utbildning för alla

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Jämställdhet

Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Rent vatten och sanitet

Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Hållbar energi för alla

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Minskad ojämlikhet

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

I detta ingår bland annat att, till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet samt att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. Senast 2020 ska dessutom miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel vara uppnått. Även utsläppen av kemikalier i luft, vatten och mark ska avsevärt minskas i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. Vidare ska, till 2030, mängden avfall väsentligt minskas genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Bekämpa klimatförändringen

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Hav och marina resurser

Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Varnings ikonAnslutningsproblem