Globala hållbarhetsmål

År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska bidra till att en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld uppnås till 2030.

Målen kräver att alla människor och länder arbetar gemensamt – det inkluderar inte minst näringslivet. Som ett av Sveriges största detaljhandelsföretag är det för oss en självklarhet att integrera målen i vårt långsiktiga arbete. Tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter, bidrar vi till målen på alla sätt vi kan.

Vi har valt ut nio av de globala målen där vi ser att vi kan påverka och göra skillnad. För varje mål har vi en övergripande målsättning, delmål och aktiviteter.

Globala hållbarhetsmål:

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

Mål 2: Ingen hunger

Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Det här målet handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv. Dessutom ska vi verka för människors välbefinnande i alla åldrar. På City Gross hjälper vi till att uppnå målet genom att bara sälja varor och livsmedel som är trygga och säkra. På så sätt bidrar vi till ökad hälsa och välbefinnande hos dig som kund. Vi försöker också̊ hjälpa fler att göra hälsomedvetna val genom information, inspiration och sortimentet. Till exempel säljer vi drygt 400 nyckelhålsmärkta produkter!

Ett av de tydligaste exemplen på̊ hur vi bidrar till god hälsa och välbefinnande är vår satsning i samarbetet med kostrådgivningsföretaget Livsviktigt. Livsviktigt ger både City Gross medarbetare en intern hälsoutbildning samtidigt som våra kunder guidas mot mer hälsosamma val i butiken. Vårt samarbete med konsumentföreningen Äkta-vara är ett annat exempel.

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 5: Jämställdhet

Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 verkar för en långsiktig och inkluderande ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Vi arbetar för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas, bland annat genom att erbjuda bra anställningsvillkor, inflytande och karriärmöjligheter. Vi ställer också̊ krav på̊ att våra leverantörer tar ansvar för sina medarbetare genom vår uppförandekod.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet är en viktig fråga som vi arbetar med på flera olika sätt. Vi har en mångfaldsplan och karriärmöjligheter som inkluderar alla genom talang- och ledarutbildningar. Vi vill hjälpa till att jämna ut skillnader i samhället och få alla att känna sig välkomna i våra butiker. En hållbar utveckling förutsätter en rättvis fördelning av resurser och bygger på̊ grundsatsen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Det elfte av de globala hållbarhetsmålen handlar om att samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städer säkra och hållbara för framtiden.

Störst möjlighet att bidra till detta mål har vi på̊ City Gross i samband med etablering och utformning av våra butiker. Genom smarta val kan vi spara på både miljö och ekonomiska resurser. Vi bygger numera sällan nytt utan hyr befintliga butikslokaler av andra fastighetsägare. Genom att etablera oss i befintliga byggnader behöver vi inte använda outnyttjad mark. Vid etableringar stävar vi efter att återanvända butiksinredning från andra delar av verksamheten.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Detta hållbarhetsmål handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vi människor har inte nyttjat naturresurserna på ett ansvarsfullt sätt och behöver minska det ekologiska fotavtrycket. Genom medvetna val kopplat till inköp och produktion kan vi göra skillnad.

Exempel på konkreta åtgärder vi på City Gross gör är att genom strategiska policybeslut ta tydliga ställningstaganden gällande de varor vi erbjuder och aktivt bidra till minskat matsvinn. Vi tar också ansvar för våra förpackningar genom att gå över till återvinningsbara material. Genom att informera och inspirera dig som kund att göra hållbara konsumtionsval bidrar vi också till att fler hjälper till att uppnå detta globala hållbarhetsmål.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Det trettonde målet handlar om att få bukt med klimatförändringarna. För att stoppa den globala uppvärmningen och därmed skydda planeten, måste vi anpassa oss ännu mer till klimatet. Bland annat måste trenden, där utsläppen av växthusgaser ökar, vända och bli mindre. City Gross egen verksamhet påverkar klimatet på flera sätt, bland annat genom transporter, energianvändning och inköp. Detta är tre stora områden som vi fokuserar på för att bidra till en minskad klimatpåverkan.

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. På City Gross har vi sedan 2008 en fisk- och skaldjurspolicy som bidrar till ett hållbart fiske. Vi vill att haven ska må bra men också att kommande generationer ska kunna äta fisk. Utöver vår fiskpolicy arbetar vi aktivt med att stötta nya sätt att fiska hållbart. Ett sätt är genom att sälja fisk från Gårdsfisk, som landodlar fisk på ett klimateffektivt sätt. Mer om vårt arbete för ett hållbart fiske finns att läsa om här.

Mål 15: Ekologiskt och miljömärkt

Mål 15 handlar bland annat om att skydda och ta hand om våra ekosystem och den biologiska mångfalden. På City Gross arbetar vi med detta mål genom att ta ställning mot en rad produkter som har negativ miljöpåverkan. Vid etablering av nya butiker är den biologiska mångfalden i närområdet en viktig aspekt och dessutom är vi en Svanen-märkt kedja från grossist till butik.

Vi arbetar för att bevara och främja ekosystem och biologisk mångfald genom att stödja svensk köttproduktion och sälja ekologiska produkter. Den svenska köttproduktionen täcker inte befolkningens behov av kött, därmed stödjer vi även ett proteinskifte genom ett brett och växande utbud av livsmedel med växtbaserat protein. Dessutom har vi sett till att spara på vår svenska natur genom att införa digitala kvitton.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

De globala målen kan bara uppfyllas om hela samhället arbetar tillsammans. I egenskap av samhällsaktör och för att bygga en bättre värld måste vi på City Gross vara engagerade, uppfinningsrika och framförallt samarbetsvilliga.

Vi är aktiva inom viktiga samarbetsorgan och organisationer som bidrar till hållbar utveckling, exempelvis organisationer för märkningar, certifieringar och standarder samt branschorganisationer och branschråd. Vi ställer också krav på alla våra leverantörer och partners att ta sin del av ansvaret.

Varnings ikonAnslutningsproblem