Våra märkningar

Idag finns många olika märkningar på såväl produkter som tjänster. Syftet med märkningarna är bland annat att gynna sådant som kan bidra till exempelvis minskad miljö- och klimatpåverkan, bra matvanor samt förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda. Märkningarna fungerar även som vägledning för att underlätta medvetna val. Nedan har vi sammanställt de märkningar du kan hitta hos oss. Mer information hittar du på respektive organisations webbplatser.

ASC

ASC, Aquaculture stewardship Council, är en internationell miljömärkning för fisk och skaldjur som odlats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Märkningen garanterar att produktionen sköts ansvarsfullt och att det går att spåra fisken och skaldjuren tillbaka till där de odlats. För att odlingen ska bli ASC-certifierad krävs bland annat att fodret är hållbart fiskat och att vattnet som släpps ut från odlingen är renat. Det är också viktigt att livsmiljöer och biologisk mångfald bevaras samt att god djurhälsa förebyggs för att minska användningen av exempelvis antibiotika. Kontrollen sköts av oberoende ackrediterat kontrollsorgan.
Läs mer om ASC.

BRA MILJÖVAL

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Märkningen omfattar produkter (t ex diskmedel och rengöringsmedel) samt tjänster (t ex el och transporter) och bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Märkningen utgår från miljöns bästa och kriterierna är under ständig utveckling. Produkter och tjänster som bär märkningen måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för miljön. Kontrollen sköts av Naturskyddsföreningen och externa revisorer.
Läs mer om Bra miljöval.

DEMETER

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling. Samma krav som ställs för en ekologisk produktion gäller även för en biodynamisk. Utöver detta finns regler för ett resursbevarande kretsloppstänkande där växtodling och djurhållning balanserar varandra för att så långt som möjligt skapa en självförsörjande gård där hela gården certifieras. Demeter-märket finns på livsmedel, naturkosmetik, hudvård, textiler och kläder.
Läs mer om Demeter.

DET ÖVERKORSADE AXET

Märkningen Det överkorsade axet har tagits fram av Svenska Celiakiförbundet tillsammans med övriga europeiska celiakiförbund. Märkningen finns på produkter som klarar gränsvärdet för att få kallas glutenfria, max 20 milligram gluten per kilo. Reglerna för hur märkningen ska skötas regleras av samlingsorganet för alla de 35 europeiska celiakiförbunden, Association Of European Coeliac Societies (AOECS), vilket gör att reglerna är likadana för alla länder. Produkter märkta med Det överkorsade axet kontrolleras minst en gång per år, eller om receptet görs om, av oberoende ISO-certifierat laboratorium. Under symbolen finns en unik kod för varje produkt som garanterar äktheten i märkningen.
Läs mer om Det överkorsade axet.

ECO CERT COSMOS ORGANIC

Märkningen Eco Cert Cosmos Organic används på hudvårdsprodukter (t ex schampo, tvål, hudlotion m m). För att en produkt ska få märkas med Eco Cert Cosmos Organic krävs att innehållet består av minst 95 procent naturliga ingredienser och minst 10 procent av innehållet ska komma från ekologiska odlingar. Tillsatt vatten räknas som naturligt. Produkterna får inte innehålla genmodifierade organismer (GMO), syntetiska parfymer och färgämnen samt djurhärledda ingredienser (med undantag för naturligt producerade produkter från djur, exempelvis mjölk och honung).
Läs mer om Eco cert cosmos organic.

EU-BLOMMAN

EU-Blomman, eller EU Ecolabel, är EU:s officiella miljömärkning och omfattar produkter (t ex diskmaskiner, glödlampor och textiler) samt tjänster (t ex logi). EU-Blomman fungerar på samma sätt som Svanen, det vill säga att produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv, från råvara till avfall, och ska uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt. Kontrollen sköts av Miljömärkning Sverige AB som ägs av staten.
Läs mer om EU-blomman.

EU-EKOLOGISKT

EU-ekologiskt, eller EU-lövet, är EU:s märkning för ekologiskt jordbruk. Minst 95 procent av produktens innehåll har producerats ekologiskt, det vill säga grödorna har odlats miljövänligt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Varje år kontrolleras hur djuren har det. Märkningen innebär att livsmedelstillverkarna och jordbrukarna har uppfyllt EU:s regler för ekologisk mat och dryck. Myndigheterna i respektive land ansvarar för kontrollen. EU-ekologiskt är miniminivån för vad som får kallas ekologiskt.
Läs mer om EU-Ekologiskt.

FAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Barnarbete och diskriminering motverkas, demokrati, organisationsrätt, miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. Fairtrades kriterier säkerställer att odlaren får ett minimipris, som överstiger produktionskostnaden, samt att anställd arbetskraft får avtalsenliga löner. Odlarna garanteras även en Fairtrade-premie, ett ekonomiskt tillskott utöver försäljningspriset, som ska gå till investeringar i lokalsamhälle, exempelvis hälsovård, utbildning eller infrastruktur. Kontrollen sker genom ett oberoende internationellt certifieringsorgan.
Läs mer om Fairtrade.

FAIRTRADE-BOMULL

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för bomullsodlare att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Barnarbete och diskriminering motverkas, demokrati, organisationsrätt, miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. Odlaren betalas ett minimipris, det vill säga ett pris som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Är världsmarknadspriset högre än minimipriset så tillämpas världsmarknadspriset som lägstanivå. Odlaren garanteras även en Fairtrade-premie, ett ekonomiskt tillskott utöver försäljningspriset, som ska gå till investeringar i lokalsamhälle, exempelvis hälsovård, utbildning eller infrastruktur.
Läs mer om Fairtrade bomull.

FSC

FSC®, Forest Stewardship Council, är en oberoende internationell medlemsorganisation som, genom sitt certifieringssystem FSC, arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt globalt skogsbruk. Märkningen används på produkter som innehåller trä, exempelvis möbler, byggmaterial och papper och där träråvaran ska vara spårbar. Det finns även FSC-märkt grillkol. Kontroller genomförs årligen av oberoende certifieringsorganisationer.
Läs mer om FSC.

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Kontroll sker minst en gång varje år genom tredjepartcertifiering. KRAV är ekologiskt, och mer därtill. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och bonden får en bättre arbetsmiljö. Vidare tillåts endast ett begränsat antal tillsatser. Genmodifierade organismer, GMO, får inte användas i odling, inte heller i djurens foder. I jämförelse med EU:s minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn.
Läs mer om KRAV.

MSC

MSC, Marine Stewardship Council, är en internationell miljömärkning för vildfångad fisk och skaldjur. Organisationen MSC driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja ett hållbart fiske. Med hjälp av standarder och spårbarhet vill MSC öka utbudet av fisk och skaldjur som fångats med hållbara metoder. MSC arbetar med några av världens ledande affärskedjor, märken och fiskproducenter. Kontrollen sköts av oberoende ackrediterade kontrollorgan.
Läs mer om MSC.

NYCKELHÅLET

Nyckelhålsmärkningen är en oberoende märkningen från Livsmedelsverket och visar vilken mat som är hälsosam och fungerar som ett enkelt kostråd. Väljer man mat som är märkt med Nyckelhålet får man i sig mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Både förpackad och oförpackad mat kan vara Nyckelhålsmärkt och märkningen finns exempelvis på färska och frysta grönsaker, på oljeflaskor, i mejeridisken, i brödhyllan, bland flingpaketen, på färsk fisk eller på mat i den manuella kyldisken. Det som förenar mat och maträtter som är Nyckelhålsmärkta är att det är ett nyttigare val i just den livsmedelsgruppen. Kontrollen sköts av den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Läs mer om Nyckelhålet.

OEKO-TEX

Oeko-Tex Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå- mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Märkningen innebär att textilprodukterna är testade för ämnen som kan vara skadliga för människans hälsa och visar att produkten uppfyller de kravnivåer som är fastställsa i Oeko-Tex© standard 100. Exempel på produkter märkta med Trygg textil är kläder, hemtextilier, garn, tyg, sängkläder, frottévaror och textila leksaker.
Läs mer om Oeko-Tex.

RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att skydda världens skogar och skapa hållbara försörjningsmöjligheter för odlare och arbetare. Organisationen arbetar inom skogsbruk, jordbruk, klimat och turism. Rainforest Alliance hjälper odlare av exempelvis kaffe, kakao, te och bananer att förbättra sina jordbruksmetoder, anpassa odlingarna till ett förändrat klimat, skydda lokala ekosystem, främja ekonomisk utveckling och säkerställa att arbetares rättigheter tas tillvara. Certifieringens regler utformas i samarbete med naturskyddsorganisationer i Latinamerika och Afrika och lägger lika stor vikt vid miljöhänsyn som sociala förhållanden och ekonomisk utveckling. Kontrollen sker av oberoende tredje part.
Läs mer om Rainforest alliance.

SOIL ASSOCIATION

Soil Association är den mest välkända märkningen för ekologiska varor i Storbritannien. Produkterna är ekologiska i enlighet med bestämmelserna i EU:s regelverk men man har även egna kriterier som är mer långtgående än EU-förordningen. Märkningen finns bland annat på livsmedel, textilier och skönhetsprodukter.
Läs mer om Soil association.

SKYDDAD GEOGRAFISK BETECKNING

Skyddad geografisk beteckning (Protected Geographical Indication) innebär att ett livsmedel kommer från en viss ort eller region och har en kvalitet eller egenskap som beror på, och förknippas med, det geografiska området. För Skyddad geografisk beteckning räcker det att antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats.
Läs mer om Skyddad geografisk beteckning.

SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING

Skyddad ursprungsbeteckning (Protected Designation Of Origin) innebär att ett livsmedel kommer från en viss ort eller region (i undantagsfall ett land) och har en kvalitet eller egenskap som beror på, och förknippas med, det geografiska området. Samtliga produktionsled, det vill säga råvaruproduktion, bearbetning samt beredning av produkten, måste ske inom det avgränsade geografiska området.
Läs mer om Skyddad ursprungsbeteckning.

SVALAN

Svalan är Astma och allergiförbundets märkning för produkter som är fria från allergener, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända medicinska rapporterade fall. Märkningen finns på ett stort antal produkter, exempelvis hudvårdsprodukter, städartiklar, kuddar, täcken och sängar, tvättmaskiner, dammsugare och målarfärg. Märkningen är dock inte en fullständig garanti för att den märkta produkten inte kan ge upphov till reaktion hos enstaka människor eftersom alla reagerar olika.
Läs mer om Svalan.

SVANEN

Svanen är en nordisk officiell miljömärkning som omfattar produkter (t ex tvättmedel, toalettpapper och värmeljus) samt tjänster (t ex butiker och hotell). I kriterierna ställs krav på innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp i luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning och avfallshantering. Det innebär att krav ställs på produktens miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Kraven skärps kontinuerligt. Utöver detta finns även krav på kvalitet och funktion. Kontrollen sköts av Miljömärkning Sverige AB som ägs av staten.
Läs mer om Svanen.

SVENSK FÅGEL

Svensk fågel är en branschgemensam märkning som tagits fram av företag inom svensk matfågelproduktion. Märket garanterar att fågeln är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige enligt de kvalitetskrav som ställs av den svenska fågelbranschen. Kraven omfattar såväl djurhälsa och djurvälfärd som livsmedelssäkerhet och klimat. Utöver detta ställs krav på att fodret endast får innehålla soja som är fritt från GMO samt att användningen av antibiotiska ska vara restriktiv. Kontroll genomförs av oberoende part.
Läs mer om Svensk fågel.

FRÅN SVERIGE och KÖTT FRÅN SVERIGE

Från Sverige och Kött från Sverige är två frivilliga ursprungsmärkningar för att märka svenska råvaror, livsmedel som innehåller svenska råvaror och växter odlade i Sverige. Märket Kött från Sverige används på kött- och charkuteriprodukter. Märkningarna innebär att alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige samt att all förädling samt packning ska ske i Sverige. I sammansatta produkter ska minst 75 procent av färdigvaran vara svenskt (vatten räknas inte). Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 procent svenskt, även i sammansatta produkter. Svenskmärkning AB äger och tillhandahåller märket och kontrollerar via andra part och stickprovskontroller att märkets regler efterföljs.
Läs mer om Från Sverige.

SVENSKT SIGILL

Svenskt Sigill är ett kontroll- och ursprungsmärke för svensk mat och blommor. I samband med produktionen ställs krav på livsmedelssäkerhet, miljöhänsyn, god djuromsorg samt bra klimatval. GMO är inte tillåtet, varken i foder eller vid odling av grödor. Svenskt Sigill-märket ägs och drivs av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF. Märket garanterar att produktionen skett enligt IP-standardens Sigillnivå, det vill säga med hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar. Kontrollen sköts av oberoende certifieringsorgan som regelbundet besöker företaget.
Läs mer om Svenskt sigill.

UTZ CERTIFIED

UTZ Certified är en ideell organisation och märkning som arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar produktion av kaffe, kakao, te, palmolja och bomull. Genom utbildning och information får jordbrukarna möjlighet att förbättra produktionen och produktkvaliteten med omsorg om människa och miljö. För att bli certifierad måste UTZ:s kriterier uppfyllas. Kontroller genomförs årligen av oberoende revisorer.
Läs mer om UTZ certified.

Varnings ikonAnslutningsproblem